BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARDA UYGULANACAK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANLARI HAKKINDA TEBLİĞ VE GETİRDİĞİ YÜKÜ

15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete ile beklenen tebliğimiz “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARDA UYGULANACAK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANLARI HAKKINDA TEBLİĞ” nihayet yayınlanmıştır. Böylece SEVESO direktifini ilgilendiren ve yayınlanmasını beklediğimiz başka bir tebliğ kalmamıştır.

Bu Tebliğin amacı, 2/3/2019 tarihli ve 30702 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlara uygulanır. Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İşletmecinin yükümlülükleri nelerdir?


İşletmeci madde 5 gereği; bu Tebliğde ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esasları dikkate alarak bir dâhili acil durum planı hazırlar veya hazırlatır, nihai planı bir ay içinde Bakanlığın bildirim sistemine yükler ve kuruluşta bulundurur. Yeni açılacak kuruluşlar, faaliyete geçmeden önce dâhili acil durum planını hazırlayacak veya hazırlatacaktır, nihai planı Bakanlığın bildirim sistemine yükleyecek ve kuruluşta bulunduracaktır.


Dâhili acil durum planı, büyük kaza senaryo dokümanında belirtilen her bir kaza türünü (yangın, patlama, toksik yayılım) içerecek şekilde tüm büyük kaza senaryolarına uygulanabilecek nitelikte ve endüstriyel kazayı tetikleyebilecek deprem, sel, taşkın gibi doğal afetler de dikkate alınarak hazırlanacaktır. İşletmeci bu Tebliğde belirtilen tüm prosedürleri hazırlayacak ve uygulacaktır. Prosedürlerle belirlenen hususlar dâhili acil durum planının ilgili başlığı altında özetlenecek ve bu başlık altında prosedüre ve ilgili bölüme atıf yapılacaktır.


İşletmeci, kuruluşta çalışan personel sayısını dikkate alarak, dâhili acil durum planında yer alan her bir acil müdahale senaryosu için Ek-1’de belirtilen hizmet gruplarından gerekli olanları kuracak ve hizmet gruplarına bu Tebliğin 15 inci maddesi kapsamında belirlediği eğitimlerin verilmesini s