top of page

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Yöneticiler İçin Hukuki Sorumluluklar Eğitimi

iş kazası sorumluluk.jpg

İÇERİK

Bu eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi durumunda yöneticiler ve sorumlu kişilerin hukuki ve cezai sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

1) İş Kazası ve Meslek hastalığı Tanımları

       •    İş Kazası tanımı,

       •    Meslek Hastalığı tanımı,

       •    İş kazaları, meslek hastalıkları durumunda işçi, işveren ve işveren vekili sorumluluklar

2) Kanunlara Göre Sorumluluklar

o   6098 sayılı Borçlar Kanunu,

o   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

o   4857 sayılı İş Kanunu,

o   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sorumluluklar nelerdir?

3)    İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları

       •      Ceza Hukuku (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay kararları),

       •      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

       •      Yöneticilerin, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, işveren vekilleri ile  çalışanlar açısından hukuki sonuçlar,

       •      Taksir ile kasıt arasındaki farklar,

       •      Ani Suç,

       •      Mütemadi Suç,

       •      Özel Kanun maddelerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu içerisinde yer almasının yöneticiler ve İş Güvenliği Uzmanları açısından getirdiği sorumluluklar,

4) Üçüncü Kişiler Açısından Sorumluluk

       •      Alt işveren – asıl işveren ilişkisinde hukuki sonuçlar,

       •      Müteahhit – iş sahibi durumunda hukuki sonuçlar,

       •      Götürü usulü iş verilmesi durumunda hukuki sonuçlar,

5) Tazminat Hukuku,

       •      Maddi ve manevi tazminat nedir? Hangi koşullarda tazminata karar verilir?

       •      Destekten yoksun kalma tazminatı koşulları nelerdir?

       •      Geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatı koşulları nelerdir?

       •      Alt işveren – asıl işveren ilişkisinde sorumluluklar,

       •      Müteahhit – iş sahibi durumunda sorumluluklar,

       •      Götürü usulü iş verilmesi durumunda sorumluluklar,

       •      Rücu Hukuku

6) Rucü hukuku

       •      SGK hangi durumlarda rücu hukukunu işletir?

       •      İşçi, işveren, işveren vekili açısından rücu hukuku,

       •      İşverenin çalışanından rücu hakkı var mıdır?

       •      Alt işverenlik durumunda rücu hukuku,

       •      Müteahhitlik durumunda  rücu hukuku,

       •      Götürü usulü çalışmada rücu hukuku,

       •      Örnek olayların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açısından değerlendirilmesi ve incelenmesi

bottom of page