top of page

Exproof Ekipman Bakım Elemanları Denetim, Montaj ve Bakım Eğitimi  

Patlayıcı gaz ortamlarında bulunan elektrikli cihazları ve elektrik tesisatının yapısı, denetlenmesi, tamir ve bakımı hakkında yayınlanmış olan aşağıdaki standartlara göre Ex ekipmanların montaj, bakım, büyük bakım, modifikasyon ve revizyonlarının yapılması gerekmektedir:

  • EN 60079 –0 - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan- bölüm 0: Teçhizat - Genel özellikler

  • EN 60079-0/A11 - Patlayıcı ortamlar – Bölüm 0: Donanım – Genel kurallar

  • EN 60079 -14:  - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

  • EN 60079-14/AC - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

  • EN 60079 -17 -  Patlayıcı ortamlar - Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı

  • EN 60079 -19- Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme

  • EN 60079-19:2011/A1 - Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: Tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme

Söz konusu standartlarda yer alan montaj, bakım, büyük bakım, modifikasyon ve revizyonların ayrıntıları ve gereklilikleri ayrıntıları ile anlatılacaktır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-II 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” denilmektedir.

Bu Eğitim ile Patlayıcı Ortamları Sınıflandırabilecek ve Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlayabileceksiniz

" 99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu Konsey Direktifi ülkemizde "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" olarak yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre Bölge'lerin (Zone) genel tarifi yapılmakta ve bir tesisteki tehlikeli alanların hangi bölgelere girdiğinin belirlemesi işverene bırakılmaktadır.

2014/34/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise mevzuatımıza "Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik" olarak aktarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre ise korumalı aletlerin ve iş güvenliği tedbirlerinin tarifi yapılmaktadır, ancak bu yönetmeliklerdeki tedbirlerin uygulanabilmesi için de önce belirtilen patlayıcı ortam sınıflamasının yapılmış olması gerekmektedir.

Risk Değerlendirme Eğitimi

Bu Eğitim ile işyerinizde Standartlara ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne Uygun Risk Değerlendirme Yapabileceksiniz!

"Bu eğitimde özellikle birçok sanayide yoğun kullanım alanına sahip olan "Kinney Risk Analizi" mantığı, FMEA, Hata Ağacı Analizi ve Olay Ağacı Analizi anlatılacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4'de işverenler işyerlerinde "Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır" demektedir.

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 9'da ise; "Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. "demektedir. Bu nedenle işyerlerinin tüm risklerini değerlendirmeleri uygun risk değerlendirme teknik ve yöntemlerini işyerlerinde uygulamaları gerekmektedir.

İş Kazası Kök Neden Analizi Eğitimi

Bu Eğitim ile işyerinizde Meydana Gelen Kazaların ve Kazaya Ramak Kala Olayların Kök Neden Analizini Yapabileceksiniz!

"Bu eğitimde özellikle birçok sanayide yoğun kullanım alanına sahip olan "Bow-Tie Analizi" mantığı, Hata Ağacı Analizi ve Olay Ağacı Analizi anlatılacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 4'de işverenler işyerlerinde "Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır" demektedir.

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği madde 9'da ise; "Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. "demektedir. Bu nedenle işyerlerinin tüm risklerini değerlendirmeleri uygun risk değerlendirme teknik ve yöntemlerini işyerlerinde uygulamaları gerekmektedir.

FMEA / FMECA - Hata Modu ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis- Failure Mode and Critically Effects Analysis) Eğitimi

Bu Eğitim ile işyerinizde Standartlara ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne Uygun FMEA Risk Değerlendirme Yapabileceksiniz!

"Hata modu ve etki analizi (FMEA), 1950’lerin sonundan beri kullanılmakta olan ve en iyi kurgulanmış risk değerlendirme tekniklerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

FMEA metodu genellikle parçaların ve ekipmanların analizine odaklanır. Bu metod, başarısızlığın olabildiği yer ve alanların herbirini çözümler ve kişisel fikirleri de dikkate alarak değer biçer ve sistemin parçalarının herbirine uygulanabilir.

Hata Modu ve Etki Analizi uygulaması;

 Her hatanın nedenlerini ve etkenlerini belirler,

  • Potansiyel hataları tanımlar,

  • Olasılık, şiddet ve saptanabilirliğe bağlı olarak hataların önceliğini ortaya çıkarır,

  • Sorunların izlenmesini ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar.

ISO 26262 OTOMOTİV FONKSİYONEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Bu eğitim ile otomotiv sanayine özgü ISO 26262 standartına uygun FMEA Risk Değerlendirme ve ASIL hesaplaması yapabileceksiniz!

Otomotiv Güvenlik Bütünlük Seviyesi (ASIL), ISO 26262 - Karayolu Taşıtları için Fonksiyonel Güvenlik standardı tarafından tanımlanan bir risk sınıflandırma şemasıdır . Bu, otomotiv endüstrisi için IEC 61508'de kullanılan Güvenlik Bütünlüğü Seviyesinin bir uyarlamasıdır . Bu sınıflandırma, ISO 26262 standardına uygun olması için gerekli güvenlik gereksinimlerinin tanımlanmasına yardımcı olur. ASIL, araç çalıştırma senaryosunun Şiddeti, Maruz Kalma ve Kontrol Edilebilirliğine bakarak potansiyel bir tehlikenin risk analizini yaparak kurulur. Bu tehlikenin güvenlik hedefi de ASIL gerekliliklerini taşır.

SEVESO Direktifi ve Risk Değerlendirme Eğitimi

Bu Eğitim ile BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında yükümlüklerinizi öğrenebileceksiniz.

"Bu eğitimde Kantitatif Risk Değerlendirme kapsamında, HAZOP Analizi, Hata Ağacı Analizi ve Olay Ağacı Analizi vb. metodolojiler anlatılacaktır. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi gereğince kapsamda bulunan üst seviyeli ve alt seviyeli işletmeler Kantitatif Risk Değerlendirme yapmakla yükümlüdürler.

Makine Risk Değerlendirme Eğitimi

Bu Eğitim ile Makine Emniyeti Yönetmeliği, İş Ekipmanları Yönetmeliği ve İlgili Güvenlik Standartlarına Göre Risk Değerlendirme Yapabileceksiniz!

AB direktifinin değişmesi ile birlikte (2006/42/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03.03.2009/27158 tarih-sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Makine emniyeti risk değerlendirme eğitim içeriğinde son yayınlanan makine emniyeti yönetmeliği, iş ekipmanları yönetmeliği ve AB standartlarındaki son yayınlanan standartlar baz alınarak hazırlanmıştır.

HAZOP Risk Değerlendirme Eğitimi

Bu Eğitim ile Kimyasal Prosesleriniz de Proses Tehlike Analizi ve Fonksiyonel Güvenlik Standartlarına Göre Değerlendirme Yapabileceksiniz!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız gereğince işverenler işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdürler. Resmi Gazete'de 29.12.2012 tarih ve 28512 sayı ile yayınlanmış olan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ'ne göre her işyeri kendi tehlike ve kısıtlarına uygun risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 9. Madde 2. fıkrasında

"Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir." demektedir.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'in 7. Maddesinin b/1-2. Fıkrasında ise;

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalar teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak uygun yöntemlerle yapılacak, uygun makina ve ekipman sağlanacaktır. Alınan önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim sağlanacaktır. " demektedir.

Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirme Eğitim

Bu Eğitim ile Kimyasallarla Yaptığınız Çalışmalarınızda Kimyasallarınızı Sınıflandırabilecek, Kimyasal Maruziyetleri Değerlendirebilecek ve Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirme Yapabileceksiniz!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna paralel olarak hazırlanmış olan yeni mevzuatımız gereğince işverenler işyerlerinde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdürler. Resmi Gazete'de 29.12.2012 tarih ve 28512 sayı ile yayınlanmış olan İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre her işyeri kendi tehlike ve kısıtlarına uygun risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 9. Madde 2. fıkrasında

"Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir." demektedir.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinde;

“Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

·     Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları,

·     İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu,

·     Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi,

·     Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı,

·     Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri,

·     Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi,

·     Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları,

·     Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir. Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır. " demektedir.  

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Yöneticiler İçin Hukuki Sorumluluklar Eğitimi

Bu Eğitim ile İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ile Yöneticiler, İşveren Vekili Olarak Gören Yapan Kişiler Hukuki Süreçler İle İlgili Bilgi Sahibi Olabilecek ve Değerlendirme Yapabileceklerdir!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’muz 3. maddesinde “İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.” demektedir.

Meydana gelmesini hiçbir zaman istemediğimiz ve önlem almak için uğraştığımız iş kazaları ve meslek hastalıklarını ne yazık ki önlenemediğimiz durumlarla karşılaşmamız mümkündür. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonrasındaki hukuki süreçler ise oldukça can sıkıcı olabilmektedir, söz konusu hukuki süreçler ile ilgili bu eğitimle birlikte bilgi sahibi olabileceksiniz.

Please reload

bottom of page