top of page
1520134108750.jpeg

Hizmetlerimiz

GÜVENLİK ENSTRÜMANLI SİSTEM (Safety Instrumented System-SIS)
İÇİN
GÜVENLİK BÜTÜNLÜK SEVİYESİ
(Safety Integrity Level - SIL)
SEVİYESİ BELİRLEME HİZMETİ

Uzman kadromuz ile Büyük Kaza Senaryo Dokumanı kapsamında SIL seviye belirleme hizmetini en kaliteli şekilde sunmaktayız.

Seveso Direktifi Kapsamında "Kantitatif Risk Değerlendirme" çalışmalarınızı bize emanet edebilirsiniz.!

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" kapsamında alt ve üst seviyeli kuruluşların işletmecisi tarafından büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla büyük kaza senaryo dokümanı hazırlanır veya hazırlatılır.

 

Yönetmelikte Büyük Kaza Senaryo Dokümanı; Kuruluşta büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan doküman olarak tanımlanmıştır.

AR-SIL-matrix-final_0_0_.png

GÜVENLİK ENSTRÜMANLI SİSTEM (SIS) İÇİN
SIL SEVİYESİ BELİRLEME HİZMETİ

 
Kantitatif Risk Değerlendirmesi Çalışmalarınızı Birlikte Yapalım!

 
 
 

Güvenlik Bütünlüğü Düzeyi (SIL) nedir?

Güvenlik bütünlük düzeyi (SIL), bir güvenlik sisteminin veya güvenlik fonksiyonunun amaçlanan güvenlik fonksiyonunu yerine getirememe olasılığının bir ölçüsüdür. SIL seviyesi ne kadar yüksek olursa güvenlik sistemi veya güvenlik fonksiyonunun arızalanma olasılığı da o kadar düşük olur.

SIL seviyesi tipik olarak 1'den 4'e kadar bir ölçekte ifade edilir; SIL 1 en düşük seviye ve SIL 4 en yüksek seviyedir. Her SIL seviyesi, tehlikeli bir arızanın meydana gelme olasılığı olarak ifade edilen belirli bir hedef güvenlik seviyesiyle ilişkilidir.

Hedef güvenlik seviyesi, güvenlik fonksiyonunun ihtiyaç duyulduğunda arızalanma olasılığı olan talep üzerine arıza olasılığı (PFD) cinsinden ifade edilir. PFD ne kadar düşük olursa, güvenlik sistemi veya güvenlik fonksiyonu tarafından sağlanan güvenlik düzeyi de o kadar yüksek olur.

SIL Güvenlik Standartları

SIL sınıflandırması IEC 61508 ve IEC 61511 için iki uluslararası standardı takip eder:

IEC 61508 ("Elektrikli / elektronik / programlanabilir elektronik sistemlerin işlevsel güvenliği") temel standarttır. İlgili güvenlik işlevlerini tasarlamak için risk değerlendirmesini ve önlemleri açıklar. 

IEC 61511 ("Fonksiyonel Güvenlik - Proses Endüstrisi için Güvenlik Sistemleri") özellikle proses otomasyonu için geçerlidir. Esas olarak, uygulamalarda kural , daha düşük talepler düşük gereksinimlere sahip uygulamalarla ilgilidir. 

SIL Seviye Belirleme

Sistemim nasıl bir potansiyel tehlike oluşturuyor? Kimya endüstrisindeki bir proses tesisinin her mühendisi kendine bu soruyu sormalıdır. IEC 61508 ve 61511'e göre dört tanımlı parametreyi bir karar ağacında birleştiren bir risk grafiği, bunları yanıtlamaya yardımcı olur:

1. Hasar kapsamı (S): Öngörülebilir sonuçlar ne kadar ciddi?

2. Maruz kalma olasılığı (F): İnsanlar tehlike bölgesinde ne sıklıkta ve ne kadar süre kalıyor?

3. Tehlike önleme / kaçınma (P): Olayı önleyebilir veya sınırlayabilir miyim?

4. Gerçekleşme olasılığı (W): Ne sıklıkla bir olay beklemem gerekiyor?

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğe Göre Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği

Yükümlülükler:

Alt veya üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, belirtilen biçim ve genel kurallara uyarak ve asgari gerekleri yerine getirerek büyük kaza senaryo dokümanını hazırlar veya hazırlatır. Büyük kaza senaryo dokümanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderilmez, kuruluşta muhafaza edilir.

BÜYÜK KAZA SENARYO DOKÜMANINA İLİŞKİN ASGARİ GEREKLER:

  • Büyük kaza senaryo dokümanı ekibi: Senaryo dokümanı hazırlamak için bir ekip oluşturulmalıdır.

  • Senaryoların hazırlanması adımları: Tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması, tehlikeli ekipmanların belirlenmesi, dahili tehlikelerin tanımlanması, harici tehlikelerin tanımlanması, büyük kaza senaryolarının oluşturulması, analizi ve değerlendirilmesi gibi adımlar izlenir.

  • Tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması: Tehlikeli maddeler tanımlanır ve sınıflandırılır. SEA Yönetmeliği esas alınır.

  • Tehlikeli ekipmanların belirlenmesi: Tehlikeli ekipmanlar belirlenir ve listelenir.

  • Dahili tehlikelerin tanımlanması: Tehlikeli ekipmanlara ilişkin dahili tehlikeler tanımlanır.

  • Harici tehlikelerin tanımlanması: Kuruluşun çevresindeki harici tehlikeler tanımlanır.

  • Büyük kaza senaryolarının oluşturulması, analizi ve değerlendirilmesi: Senaryolar oluşturulur, frekansları hesaplanır, sınır değerlerle karşılaştırılır ve gerekli tedbirler kararlaştırılır.

  • Diğer hususlar: Kritik ekipmanlar, frekans hesaplama yöntemleri, operatör hataları, bağımsızlık ve etkinlik prensipleri gibi diğer önemli hususlar belirtilir.

 

Büyük kaza senaryo dokümanının hazırlanması için izlenmesi gereken adımlar aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır:

Adım 1: Tehlikeli Maddelerin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması

Adım 2: Tehlikeli Ekipmanların Belirlenmesi

Adım 3: Dahili Tehlikelerin Tanımlanması

Adım 4: Harici Tehlikelerin Tanımlanması

Adım 5: Büyük Kaza Senaryolarının Oluşturulması, Analizi ve Değerlendirilmesi

Bu belgede, "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" gerekliliklerine uygun olarak büyük kaza senaryo dokümanının nasıl hazırlanması gerektiği ve büyük endüstriyel kaza frekansının sınır değeri belirtilmektedir.

Büyük Endüstriyel Kaza Frekansının Sınır Değeri :

 

İşletmeci, büyük kazalara sebep olabilecek tehlikeli ekipmanlar için her bir büyük endüstriyel kaza senaryosunun meydana gelme frekansını 1x10-4/yıl veya daha düşük bir değere indirir.

Bu belge, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla bir işletmenin bu yönetmeliklere uygun olarak büyük kaza senaryo dokümanını nasıl hazırlaması gerektiğini ve ne tür değerlerin hedeflendiğini açıklar.

Kantitatif Risk Değerlendirme ve GYS hakkında detaylı fikir sahibi olabilmek maksadı ile Makale ve Blog bölümünü inceleyiniz.

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page