top of page

Hizmetlerimiz

 GÜVENLİK RAPORU  

HAZIRLAMA HİZMETİ

Uzman kadromuz ile Güvenlik Raporu hazırlama hizmetini en kaliteli şekilde sunmaktayız.

Seveso Direktifi Kapsamında "Kantitatif Risk Değerlendirme" çalışmalarınızı bize emanet edebilirsiniz.!

Seveso Direktifi Nedir?

Seveso direktifi, tehlikeli kimyasal maddelerin işletmelerde kullanılması ve depolanması sırasında olası riskleri azaltmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği düzenlemesidir. Bu direktif, büyük ölçekli endüstriyel tesislerdeki tehlikeli maddelerin neden olabileceği kazaların etkilerini yönetmeyi hedefler.

Gereklilikler ve Uygulama:

 • İşletmeler, tehlikeli kimyasal maddelerin miktarına ve özelliklerine göre kendi risk değerlendirmelerini yapmalıdır.

 • İşletmeler, tehlike senaryolarını belirlemeli ve acil durum planları geliştirmelidir.

 • Risk değerlendirmeleri sonucunda alınması gereken güvenlik tedbirleri belirlenmelidir.

 • İşletmeler, tesislerini belirli sınırlar içinde kamuya açık şekilde raporlamalıdır.

Güvenlik Raporlarınızı En İyi Şekilde Hazırlıyoruz.
 
"Riskleri Azaltmak Bizim Misyonumuz!"

Güvenlik raporu

MADDE 11 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, asgari olarak Ek-2’de belirtilen bilgileri içermek kaydıyla güvenlik raporu ile ilgili tebliğde belirtilen hususları dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar ya da hazırlatır ve kuruluşta muhafaza eder. Güvenlik raporu; kuruluşun, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Ek-3’te belirtilen ve kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir.

1. Kuruluşun ve kuruluştaki tesislerin tanıtımı

1.1. Kuruluşun tanıtımı

1.1.1. Kuruluşun tarihsel gelişimi ve kökeni. Bu bilgi, kuruluşun ne zaman ve nasıl kurulduğunu açıklar.

1.1.2. İşletmecinin büyük bir şirket grubunun parçası olup olmadığına dair detaylar. Bu, işletmenin bağlı olduğu yapıyı ve ilişkileri açıklar.

1.1.3. Kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kayıtlı sicil numarası. Bu, resmi kayıtların doğrulanması için gereklidir.

1.1.4. Rapor düzenleme tarihi esas alınarak tespit edilen:

a) Kadın ve erkek çalışanların sayısı ve vardiya sayısı.

b) Alt işverenlerin unvanları, faaliyet alanları ve çalışan sayıları.

1.1.5. Kuruluşun yerleştiği alanın sınırları ile çevresini gösteren uydu görüntüsü. Bu, fiziksel konumu ve çevresel faktörleri görselleştirir.

1.1.6. Kuruluştaki ana faaliyet konuları ve üretim bilgilerine ilişkin özet bilgi. Bu, kuruluşun işlevini ve faaliyetlerini tanımlar.

1.1.7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sisteminde yer alan “Kuruluş Bilgileri” sayfası ile yapılan bildirime ait beyanın bir kopyası. Bu, resmi çevresel bildirimleri doğrular ve belgelendirir.

1.2. Kuruluşa Ait Vaziyet Planı

1.2.1. Kuruluşun tamamına ait ölçekli vaziyet planı. Bu, kuruluşun alanını ve tesislerini detaylı olarak gösterir ve büyük kaza tehlikesi olan tesisleri işaretler.

1.3. Kuruluşun çevresinin tanıtımı

1.3.1. Komşu işyerleri hakkında bilgi:

a) Sınır komşusu işyerlerinin unvanları ve faaliyet alanları.

b) Acil durumlara müdahalede olası kısıtlamalar.

1.3.2. Kuruluşun çevresel yapısı hakkında bilgiler:

a) Deprem, sel, toprak kayması gibi tehlikeler.

b) Büyük endüstriyel kazaya etki edebilecek diğer çevresel tehlikeler.

1.3.3. Meteorolojik bilgiler: a) Yıldırım, fırtına ve diğer meteorolojik tehlikeler.

1.3.4. Kuruluşun bulunduğu arazi ve çevresindeki önceki faaliyetlere ilişkin bilgiler.

1.3.5. Kuruluşun etrafındaki diğer faaliyetler hakkında bilgi, örneğin boru hatları, madencilik, taşıma faaliyetleri ve yüksek gerilim enerji nakil hatları gibi

1.4. Kuruluştaki tesislerin tanıtımı:

1.4.1. Kuruluştaki tesislere ait genel bilgiler:

 • Tesislerin sayısı ve adları belirtilir. 

 • Çalışan sayısı ve vardiya şekli (eğer varsa) belirtilir. 

 • Tesislerin işletmeye alınma tarihleri ve kapasiteleri verilir. 

 • Tesisler arasındaki proses ilişkisi ve planlı duruş dönemleri hakkında bilgi verilir. 

1.4.2. Kuruluşta bulunan tesis hakkında ayrıntılı bilgi:

Bu bölümde belirtilen tesislerin adları koyu olarak yazılır ve her bir tesis için istenen bilgiler sunulur. 

1.4.3. Tesislerin yerleşimine ilişkin bilgiler:

 • Depolama faaliyetlerinin yapıldığı yerler ve depolanan maddelerin adı ve miktarı belirtilir.

 • Proses faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler ve bu faaliyetlerin ne olduğu gösterilir.

 • Tesise ait kumanda odalarının yerleri belirtilir.

 • Tesise girişlerin izlenmesi için kullanılan güvenlik sistemlerinin türü ve konumları verilir.

 • Tesisin karayolu, demiryolu, liman ve ambar girişleri açıklanır.

1.4.4. Patlama ve yangınla mücadele tedbirleri hakkında bilgi:

Tehlikeli maddelerden kaynaklanabilecek yangın/patlama durumlarına karşı alınan tedbirler açıklanır.

1.4.5. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler hakkında bilgi:

Büyük kaza sonucu tehlikeli maddenin yayılması durumuna karşı alınan sınırlandırıcı ve engelleyici tedbirler anlatılır.

1.4.6. Diğer bilgiler:

Tehlikeli maddelerin işlendiği, depolandığı, aktarıldığı proses koşulları ve bu maddelere karşı alınan önlemler hakkında bilgi verilir.

1.5. Kuruluşta bulunan tehlikeli maddeler:

1.5.1. Kuruluşta bulunan tehlikeli maddeler hakkında bilgi verilir.

.

2.1.1.1 Kuruluşun organizasyon yapısı:

 • Kuruluşun organizasyon şeması sunulur.

 • Şemada proses güvenliğinden sorumlu birim belirtilir.

 • Bu birimde çalışanların unvanı, görev ve sorumlulukları açıklanır.

 • Bu birimdeki personelin geçici olarak eksik olması durumunda yerlerine kimlerin görevlendirileceği belirtilir.

 • Organizasyonun her kademesinde büyük endüstriyel kazaların önlenmesinde görevli personelin sorumlulukları belirtilir.

 • Var ise, alt işveren veya geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları da dahil olmak üzere, tüm çalışanlara bilgi verme yöntemleri açıklanır.

2.1.1.2 Kuruluşun güvenlik kültürü:

 • Tüm çalışanların, alt işverenler dahil, düzenli ve sürekli katılımının sağlandığı güvenlik kültürü hakkında bilgi verilir.

 • Güvenlik toplantıları, eğitim, ödül-ceza sistemi ve kişisel güvenlik performans izleme gibi kullanılan yöntemler açıklanır.

2.1.1.3 Görevli personelin eğitimi:

 • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesinde görev alan personelin aldığı eğitimlere dair minimum bilgiler sunulur.

 • Eğitim konuları, süreleri ve güvenlik hizmeti veren kurumlar veya kişiler hakkında bilgi verilir.

2.1.1.4 Eğitim ihtiyaçları:

 • Çalışanların eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu birim belirtilir.

 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi yöntemleri, eğitimlerin periyotları ve çalışanların performanslarının ölçümü ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sunulur.

2.1.1.5 Güvenlik ile ilgili gelişmelerin takibi:

 • Kuruluş içinde ve diğer kuruluşlarda meydana gelen büyük kazalar ve gelişmelerin nasıl takip edildiği açıklanır.

 • Yasal mevzuatın, ulusal/uluslararası bilimsel metotların ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi hakkında bilgi verilir.

2.1.1.6 Güvenlik bilgi alışverişi:

Acil hizmet birimleri ve ilgili kurumlar ile kuruluş arasındaki bilgi alışverişi sistemi hakkında bilgi sunulur.

2.1.1.7 Alt işveren yönetimi:

 • Alt işverenlerin seçimi, yönetimi, koordinasyonu ve denetimi hakkındaki düzenlemeler açıklanır.

2.1.2 Büyük Kaza Tehlikelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

2.1.2.1 Metodoloji

Kuruluş, büyük kaza tehlikelerini tespit etmek ve değerlendirmek için kullanılan yöntemleri detaylı bir şekilde açıklar.

2.1.2.2 Veri Kaynakları

Büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bunların neden olacağı risklerin değerlendirilmesi için kullanılan güvenilirlik ve olasılık verilerinin kaynakları hakkında bilgi verilir.

2.1.3 İşletim Kontrolü

Kuruluşun tüm tesislerinde aşağıdaki işletim aşamaları için gerekli bilgiler sağlanır:

2.1.3.1 Tesisin İşletmeye Alınması

a. İşletmeye Alma Ekibi: Tesisin işletmeye alınma sürecinde görev yapacak kişilerin seçim kriterleri belirtilir.

b. Tesis Kurulumunun Kontrolü: Tesis kurulumunun doğrulanması için kullanılan yöntemler detaylı olarak açıklanır.

c. Enstrümantasyon Sisteminin Kontrolü: Alarm ve kontrol sinyallerinin aktarılması ve kablo bağlantılarının kontrolü hakkında bilgiler verilir.

ç. Ekipmanların Temizlenmesi: Boru tesisatı ve diğer ekipmanların temizlenme yöntemleri açıklanır.

d. Yardımcı Ekipmanların Değerlendirilmesi: Pompalar, fanlar gibi yardımcı ekipmanların performansının doğrulanması yöntemleri belirtilir.

e. Enstrümanların Kalibrasyonu: Enstrümanların kalibrasyonu ve alarm sınır değerlerinin kontrol yöntemleri hakkında bilgiler verilir.

f. Devreye Alma Faaliyetleri: Tesisin çalışır hale getirilmesi ve kurulumun doğrulanması için yapılan faaliyetler açıklanır.

g. Aksaklıkların Giderilmesi: Kontroller sonucu ortaya çıkan aksaklıkların nasıl giderildiği ve ilgili dokümanların güncellenmesi yöntemleri belirtilir.

2.1.3.2 Tesis ve Proseslerin İşletilmesi

a) Kontrol ve Alarm Sistemleri: Depolama ve proses faaliyetlerinde kullanılan kontrol ve alarm sistemleri hakkında bilgiler verilir.

b) Bakım Politikası ve Uygulanması: Önleyici ve düzeltici bakımın nasıl planlandığı ve uygulandığı hakkında bilgiler sağlanır.

c) Çalışma Talimatları ve İş İzin Sistemleri: Büyük endüstriyel kazaları önlemek için hazırlanan talimatlar ve iş izin sistemleri hakkında bilgiler verilir.

ç) Proses Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü: Basınçlı kap, tank, boru hattı gibi ekipmanların periyodik kontrolü ve düzeltici faaliyetler hakkında bilgiler sağlanır.

2.1.3.3 Proses ekipmanlarının devreden çıkarılması:

Devreden çıkarılan proses ekipmanıyla ilgili planlama, sorumlu ve görevli kişilerin seçimi, ve güvenlik önlemlerinin belirlenmesi hakkında bilgi verilir.

2.1.4 Değişimin yönetimi:

 • Kritik değişikliklerin belirlenme yöntemleri açıklanır.

 • Organizasyonel, personel, proses, ekipman değişiklikleri gibi kritik değişikliklerin içeriği ve yönetimi hakkında bilgi verilir.

 • Değişiklik nedeniyle oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi, değişikliklerin kaydedilmesi ve belgelerin güncellenmesi, çalışanların bilgilendirilmesi süreci açıklanır.

2.1.5 Acil durumlar için planlama:

İşletmeci tarafından hazırlanan dahili acil durum planının belirlenen kriterler, acil durum organizasyonu, eğitim çalışmaları ve tatbikatlar hakkında bilgi verilir.

2.1.6 Performansın izlenmesi:

Güvenlik yönetim sisteminin hedeflerinin belirlenmesi, uyumun takibi, olumsuz durumların raporlanması ve büyük kazaların yönetimi hakkında bilgi verilir.

2.1.7 Denetleme ve İnceleme:

İki yıldan sık aralıklarla yapılan iç denetim süreci hakkında, denetimi yapacak kişilerin belirlenmesi, yetki ve sorumlulukları, denetim yöntemleri, sonuçların raporlanması ve üst yönetimin bilgilendirilmesi süreci açıklanır.

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page