top of page
97112711.bmp

Hizmetlerimiz

 HAZOP VE LOPA ANALİZİ
HİZMETİ

 

Uzman kadromuz ile HAZOP ve LOPA analizi hizmetini en kaliteli şekilde sunmaktayız.

Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları (P&ID) ve Proses Akış Diyagramlarınız (PFD) çizimlerinin hazırlanması da dahil olmak üzere HAZOP ve LOPA Çalışmalarınızı bize emanet edebilirsiniz.!

HAZOP Analizi

HAZOP, bir tesisin tasarım ve işletme aşamalarında olası riskleri belirlemek için kullanılır.

 

Bu yöntem, sistemin normal çalışma koşullarından sapmalarını (örneğin, sıcaklık, basınç, debi gibi parametrelerdeki değişiklikler) inceler ve bu sapmaların neden olabileceği olası tehlikeleri ve işletme sorunlarını değerlendirir.

 

HAZOP analizi, sistematik ve disiplinli bir yaklaşım gerektirir ve genellikle çeşitli disiplinlerden uzmanların katılımıyla bir ekip çalışması şeklinde yürütülür.

LOPA Analizi

LOPA, HAZOP veya benzeri bir risk değerlendirme yöntemiyle belirlenen riskleri daha detaylı analiz eder.

 

Bu yöntem, olası bir tehlikenin gerçekleşme sıklığını ve bu tehlikeye karşı mevcut koruyucu katmanların (örneğin, emniyet valfleri, alarm sistemleri) etkinliğini değerlendirir.

 

LOPA, riski azaltma ihtiyacını ve ek güvenlik önlemlerinin gerekliliğini belirlemek için kullanılır.

thumb-gettyimages-1362077082.webp

HAZOP ve LOPA Analizlerinizi Deneyimli Ekibimizle Yapıyoruz.
 
Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramları (P&ID) ve Proses Akış Diyagramlarınız (PFD) üzerinden HAZOP ve LOPA Çalışmalarınızı Birlikte Yapalım!

 
 
HAZOP (Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi) ve LOPA (Koruma Katmanları Analizi), endüstriyel tesislerde risk yönetimi ve güvenlik analizi için kritik öneme sahip iki yöntemdir.

HAZOP Analizi

HAZOP, tesislerin tasarım ve işletme safhalarında potansiyel tehlikeleri ve operasyonel sorunları belirlemek için kullanılır. Bu analiz, tesisin normal işleyiş koşullarından olası sapmaları ve bu sapmaların neden olabileceği tehlikeleri sistemli bir şekilde inceler. Prosedür, genellikle multidisipliner bir ekip tarafından yürütülür ve her türlü tasarım veya işletme hatalarını önlemeye yardımcı olur.

LOPA Analizi

LOPA, HAZOP gibi risk değerlendirme yöntemlerinden elde edilen veriler üzerinden, belirli riskler için yeterli koruma katmanının olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Tehlike sıklığını ve mevcut koruyucu katmanların etkinliğini analiz eder, böylece daha fazla güvenlik önlemi alınması gerekip gerekmediğini belirler.

Neden Birlikte Kullanılır?

HAZOP ve LOPA genellikle birlikte kullanılır çünkü birbirlerini tamamlayıcı niteliktedirler. HAZOP, genel riskleri belirlerken, LOPA bu risklerin şiddetini ve sıklığını daha detaylı değerlendirerek güvenlik önlemlerinin etkinliğini analiz eder.

HAZOP ve LOPA birlikte kullanıldığında, tesislerdeki güvenlik düzeyini artırır. HAZOP genel tehlikeleri tespit ederken, LOPA bu tehlikelerin ne kadar ciddi olduğunu ve var olan güvenlik tedbirlerinin yeterliliğini değerlendirir. Bu kombinasyon, tehlikeleri daha kapsamlı bir şekilde yönetmek ve gerekli güvenlik önlemlerini optimize etmek için idealdir.

Bu yöntemler, özellikle kimyasal işleme, petrol ve gaz gibi yüksek riskli endüstrilerde, kazaları önlemek ve işletme güvenliğini maksimize etmek için vazgeçilmezdir. SEVESO gibi düzenlemelere uyum sağlamak ve etkili risk yönetimi sağlamak için bu analizler büyük önem taşır.

SEVESO Direktifi ve Bu Analizler

SEVESO Direktifi, Avrupa Birliği'nde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanmış bir yönetmeliktir. Bu direktif, tehlikeli maddeleri içeren tesisler için risk değerlendirmesi yapılmasını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kılar. HAZOP ve LOPA analizleri, SEVESO Direktifi kapsamındaki tesislerin tehlikelerini ve bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemleri sistematik bir şekilde değerlendirmek için ideal yöntemlerdir. Bu analizler, tesislerin güvenli bir şekilde tasarlanmasını ve işletilmesini sağlayarak büyük endüstriyel kazaların önlenmesine katkıda bulunur.

HAZOP ve LOPA Anzlizlerinin Adımları Nelerdir?

HAZOP (Hazard and Operability Study) analizi, tehlike ve işletilebilirlik problemlerini sistemli bir şekilde belirlemek için kullanılan detaylı bir metodolojidir. HAZOP analizinin temel adımları aşağıda sıralanmıştır:

  1. Hazırlık: Analiz öncesinde, proje bilgilerinin toplanması, süreç şemalarının hazırlanması ve analizi yapacak ekip üyelerinin belirlenmesi gerekmektedir.

  2. Takım Oluşturma: HAZOP analizi, çeşitli disiplinlerden uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen çok disiplinli bir takım çalışması gerektirir.

  3. Parametrelerin ve Sapmaların Tanımlanması: İşlem parametrelerinin (örneğin basınç, sıcaklık, akış hızı) ve potansiyel sapmaların tanımlanması yapılır.

  4. Senaryo Geliştirme: Her bir sapma için olası senaryolar geliştirilir ve bu senaryoların tesis üzerindeki potansiyel etkileri tartışılır.

  5. Risk Değerlendirme: Tanımlanan risklerin büyüklüğü ve kabul edilebilirliği değerlendirilir.

  6. Önerilerin Geliştirilmesi: Riskleri azaltmak için alınabilecek önlemler önerilir ve bu önerilerin uygulanabilirliği değerlendirilir.

  7. Raporlama: Elde edilen bulguların ve önerilerin detaylı bir şekilde raporlanması, bu raporların ilgili taraflarla paylaşılması sağlanır.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğe Göre Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği

Yükümlülükler:

Alt veya üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi, belirtilen biçim ve genel kurallara uyarak ve asgari gerekleri yerine getirerek büyük kaza senaryo dokümanını hazırlar veya hazırlatır. Büyük kaza senaryo dokümanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderilmez, kuruluşta muhafaza edilir.

Kantitatif Risk Değerlendirme ve GYS hakkında detaylı fikir sahibi olabilmek maksadı ile Makale ve Blog bölümünü inceleyiniz.

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page