top of page

Hizmetlerimiz

BKÖP - BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ 

HAZIRLAMA HİZMETİ

Uzman kadromuz ile Büyük Kaza Önleme Politikası Belgesi hazırlama hizmetini en kaliteli şekilde sunmaktayız.

Seveso Direktifi Kapsamında "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi" hazırlanması çalışmalarınızı bize emanet edebilirsiniz.!

Seveso Direktifi Nedir?

Seveso direktifi, tehlikeli kimyasal maddelerin işletmelerde kullanılması ve depolanması sırasında olası riskleri azaltmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği düzenlemesidir. Bu direktif, büyük ölçekli endüstriyel tesislerdeki tehlikeli maddelerin neden olabileceği kazaların etkilerini yönetmeyi hedefler.

Gereklilikler ve Uygulama:

  • İşletmeler, tehlikeli kimyasal maddelerin miktarına ve özelliklerine göre kendi risk değerlendirmelerini yapmalıdır.

  • İşletmeler, tehlike senaryolarını belirlemeli ve acil durum planları geliştirmelidir.

  • Risk değerlendirmeleri sonucunda alınması gereken güvenlik tedbirleri belirlenmelidir.

  • İşletmeler, tesislerini belirli sınırlar içinde kamuya açık şekilde raporlamalıdır.

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi    En İyi Şekilde Hazırlıyoruz.

 "Güvende Olmak İçin Yanınızdayız."

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

MADDE 10 – (1) Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi; büyük kaza önleme politika belgesi ile ilgili tebliğde istenilen bilgileri ve Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sistemini dikkate alarak büyük kaza önleme politika belgesini hazırlar veya hazırlatır. Büyük kaza önleme politika belgesi büyük endüstriyel kazaları önlemek ve işyerinde yüksek seviyede koruma önlemi almak amacıyla, Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir belgedir.

 

Büyük kaza önleme politika belgesi aşağıdaki alt bölümleri içerir:

1. Kuruluşun ve Kuruluştaki Tesislerin Tanıtımı

1.1. Kuruluşun Tanıtımı

1.1.1. Kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumunda kayıtlı sicil numarası bulunmaktadır.

1.1.2. Kuruluşta BKÖP belgesi düzenleme tarihi esas alınarak tespit edilen,

a) BKÖP belgesi düzenleme tarihi esas alınarak, kadın ve erkek çalışanların sayısı ve vardiya sayısı belirtilir.

b) Kuruluştaki alt işverenlerin unvanları, faaliyet alanları ve çalışan sayıları aktarılır .

 1.1.3. Kuruluşun yerleştiği alanın sınırları ve çevresini gösteren uydu görüntüsü sunulur.

1.1.4. Ana faaliyet konuları ve üretim bilgilerine ilişkin özet bilgi verilir.

1.1.5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sisteminde yer alan “Kuruluş Bilgileri” sayfası ve yapılan bildirime ait beyanın bir kopyası sağlanır.

 

1.2. Kuruluşa Ait Vaziyet Planı

Kuruluşun tamamına ait ölçekli vaziyet planı sunulur. Büyük kaza tehlikesi olan tesisler işaretlenir.

 

1.3. Kuruluştaki Tesislerin Tanıtımı

1.3.1. Kuruluştaki Tesislere Ait Genel Bilgiler

Tesis sayısı, adı, çalışan sayısı, işletmeye alınma tarihleri, kapasiteleri, proses ilişkisi ve planlı duruş dönemleri hakkında bilgi verilir.

 

1.3.2. Kuruluşta Bulunan Tesisler Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Her tesise ait:

a) Uygun proses akış diyagramı,

b) İşlenen tehlikeli maddelerin listesi ve ekipman bilgileri,

c) Kritik ekipman ve kontrol döngülerinin listesi,

d) Depolama türleri ve kapasiteleri verilir.

 

1.3.3. Tesislerin Yerleşimine İlişkin Bilgiler

Depolama, proses, kumanda odaları, güvenlik sistemleri ve girişlerin planları üzerinde yer alır.

 

1.3.4. Patlama ve Yangınla Mücadele Tedbirleri Hakkında Bilgi

Yangın/patlama tedbirleri ve olası tutuşturma kaynaklarına karşı alınan önlemler aktarılır.

 

1.3.5. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler Hakkında Bilgi

Büyük kaza sonucu yayılma durumuna karşı alınan tedbirler açıklanır.

 

1.3.6. Diğer Bilgiler

Tehlikeli maddelerin işlenmesi, depolanması, proses koşulları ve çevresel faktörlere göre alınan önlemler hakkında detaylı bilgi sunulur.

 

1.4. Kuruluşta Bulunan Tehlikeli Maddeler

Kuruluştaki tehlikeli maddeler hakkında bilgi, örnek tabloya uygun şekilde sunulur.

2. Kuruluşun Güvenlik Yönetim Sistemi Hakkında Bilgi

Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS), kuruluşta meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için teknik ve organizasyonel faaliyetlerin bütünüdür. GYS, alt seviyeli kuruluşlar tarafından oluşturulur ve belirlenen unsurları içerir. Bu unsurlar, organizasyon ve personel, büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, işletim kontrolü, değişimin yönetimi, acil durumlar için planlama, performansın izlenmesi ve denetleme ve incelemedir.

 

2.1. Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS)

2.1.1. Organizasyon ve Personel

Kuruluşun organizasyon yapısı ve proses güvenliğinden sorumlu birim belirtilir. Personelin görevleri ve geçici eksiklik durumunda yerine getirilecek kişiler açıklanır. Ayrıca, büyük endüstriyel kazaların önlenmesinde görev alan personelin sorumlulukları ve alt işverenlerin çalışanlarına iletişim yolları belirtilir.

Güvenlik kültürünü teşvik etmek için kullanılan yöntemler ve alt işveren çalışanlarının düzenli katılımı sağlanır.

Personelin büyük kazaların önlenmesi konusundaki eğitimleri, eğitim ihtiyaçları ve güvenlik bilgi alışverişi yöntemleri hakkında bilgi verilir.

2.1.2. Büyük Kaza Tehlikelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Kullanılan metodoloji ve veri kaynakları açıklanarak büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi süreci detaylandırılır.

2.1.3. İşletim Kontrolü

Tesisin işletmeye alınması, işletim aşamaları, ve proses ekipmanlarının devreden çıkarılması gibi işletim kontrolü adımlarıyla ilgili bilgiler sunulur.

2.1.4 Değişimin Yönetimi

Değişimin yönetimi, kuruluş içinde gerçekleşen kritik değişikliklerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

 

2.1.4.1 Kritik Değişiklikler

Kritik değişiklikler, organizasyonun işleyişini önemli ölçüde etkileyen ve dikkate alınması gereken değişikliklerdir. Bu değişiklikler, belirli kriterlere göre titizlikle belirlenir.

2.1.4.2 Kritik Değişikliklerin İçeriği

Organizasyonel, personel, proses, tehlikeli madde depolama, ekipman ve güvenlik belgelerindeki değişikliklerin yanı sıra çevresel koşullara bağlı değişiklikler için belirli bir yöntem oluşturulur. Her değişiklik aşaması, ihtiyacı, niteliği ve ekibin rolleri gibi detaylar içerir.

2.1.4.3 Değişiklik Nedeniyle Oluşabilecek Tehlikeler

Değişiklik sürecinde ve sonrasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılması için belirlenen yöntemler hakkında bilgi verilir.

2.1.4.4 Değişikliklerin Kaydedilmesi ve Belgelerin Güncellenmesi

Gerçekleştirilen değişikliklerin kayıt altına alınması ve ilgili belgelerin güncellenmesi için belirli bir prosedür izlenir.

2.1.4.5 Çalışanların Bilgilendirilmesi

Kritik bir değişiklik olduğunda, çalışanlar ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi süreci hakkında detaylı bilgi verilir.

 

2.1.5 Acil Durumlar için Planlama

İşletmeci, dahili acil durum planını hazırlarken şu bilgilere yer verir:

a) Acil durumların belirlenme kriterleri.

b) Acil durum organizasyonlarının kurulması ve sorumlu kişilerin belirlenme kriterleri.

c) Çalışanlar, alt işveren çalışanları, ziyaretçiler ve acil müdahale ekibine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları.

ç) Acil durum tatbikatlarının gözden geçirilmesi, aksayan yönlerinin belirlenmesi ve düzeltilmesine yönelik çalışmalar.

 

2.1.6 Performansın İzlenmesi

Performans izlenmesi, aşağıdaki bilgilere yer verir:

a) Güvenlik Yönetim Sistemi unsurlarına yönelik somut, ölçülebilir, ulaşılabilir ve zaman dilimini kapsayan hedeflerin belirlenmesi yöntemleri.

b) Belirlenen hedeflere uyumun tespit edilmesi ve gözden geçirme sıklığının belirlenme kriterleri.

c) Belirlenen hedeflere uyum sağlanamaması durumunda raporlama ve düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi yöntemleri.

ç) Meydana gelen büyük kazalar ve kazaya ramak kalma durumlarının raporlanması yöntemleri, rapor sonuçlarına göre belirlenen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin çalışanlara duyurulması için izlenen yöntemler.

 

2.1.7 Denetleme ve İnceleme

İki yıldan fazla olmamak üzere düzenli aralıklarla yapılacak iç denetim hakkında şu bilgilere yer verilir:

a) İç denetimi yapacak kişilerin belirlenmesi kriterleri.

b) İç denetimi yapacak kişilerin yetki ve sorumlulukları.

c) İç denetimin gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntemler ve denetim sonuçlarının raporlanma yöntemleri.

ç) Rapor sonuçlarının üst yönetimin bilgilendirilme yöntemleri .

Kantitatif Risk Değerlendirme ve GYS hakkında detaylı fikir sahibi olabilmek maksadı ile Makale ve Blog bölümünü inceleyiniz.

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page