top of page
Patlama Modeli.png

Hizmetlerimiz

PATLAMADAN KORUNMA DOKUMANI HAZIRLAMA HİZMETİ

A Sınıfı ve C Sınıfı İş Güvenliği uzmanı ekibimiz ile işyerinizdeki yanıcı ve parlayıcı kimyasalların bulunduğu alanlar incelenmekte ve Patlamadan Korunma Dokümanı hazılanarak bu alanlarda alınacak gerekli aksiyonların belirlenmesi için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

oil-refinery-on-fire-1.jpg

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA HİZMETİ

ATEX 153 olarak adlandırılan 99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ülkemizde “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” olarak 30 Nisan 2013  tarihinde yeniden yayımlanmıştır. ATEX 153’de, Bölge’lerin (Zone) genel tarifi yapılmakta ve bir tesisteki tehlikeli alanların hangi bölgelere girdiğinin belirlemesi işverene bırakılmaktadır.

Patlayıcı ortamlarda kullanılabilecek ekipmanlarla ilgili detayları içeren ve ATEX 114 olarak bilinen 2014/34/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise mevzuatımıza “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik” olarak aktarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre ise korumalı aletlerin ve işyeri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin tarifi yapılmaktadır, ancak bu yönetmeliklerdeki tedbirlerin uygulanabilmesi için de önce ATEX 153’de belirtilen patlayıcı ortam sınıflamasının yapılmış olması gerekmektedir.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması danışmanlık içeriği;

  • Kullanılan kimyasalların sınıflandırılma tablosunun hazırlanması,

  • Tozlu Ortamlar İçin EN 60079-10-2:2015 ve CEI 31-56 uygulanması,

  • Alanların gezilerek boşalma kaynaklarının tespit edilmesi ve yerleşim planları üzerinde işaretlenmesi,

  • Gaz ve sıvı buharları için Zone’ların EN 60079-10-1:2021,  EN 62485-2 Standartına (akü şarj alanları) göre hesaplanması,

  • Zone Haritalarının çizilmesi,

  • Tank ve borulama sistemleri için BREEZE INCIDENT Software’i kullanılarak yangın ve patlama modellerinin oluşturulması (TNT eşdeğer patlama endeksi, Multi Enerji modellemesi, Termal Radyasyon modelleme vb.),

  • Patlayıcı ortam risk değerlendirmesi,

  • Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanması,

  • Zone haritalarının çıkarılması sonrası exproof elektriksel ekipmanların listelenmesi ve hesaplanan Zone’lara Ex Kategorilerinin uygunluğunun değerlendirilmesi

EN 60079-10-1:2021 ve EN 60079-10-2:2015, EN 62485-2 Standartına (Akü şarj alanları) Patlayıcı Gaz ve Toz Ortamlarında Tehlikelerin Sınıflandırılması (Zone Hesaplaması)

Tehlikeli alanların sınıflandırılmasının amacı, farklı derecelerde/olasılıklarda risk taşıyan farklı bölgeleri, her bir bölgede kullanılacak olan uygun elektriksel ekipmanın seçimi ve kurulumunu sağlamak için birbirinden ayırmaktır.

EN 60079-10-1:2021 ve EN 60079-10-2:2015, EN 62485-2 Standardına (Akü şarj alanları), NFPA 499, NFPA 654  standartları çerçevesinde patlayıcı gaz ve toz ortamları oluşabilecek alanların sınıflandırılması ve BÖLGE (ZONE) tayini yapmak üzere hazırlanmış bir rehber niteliğindedir.

Exproof Ekipman Uygunluk Değerlendirme

Exproof uygunluk değerlendirme çalışmasının amacı, 2014/34/EU sayılı Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik kapsamına giren exproof ekipmanların sahalarda belirlenen Zone ‘lara (Bölge) uygun Kategori ve Ex özellikte seçilip seçilmediğinin belirlenmesidir.

Refinery-793x525-1.png

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Yükümlülüğü

Patlamadan korunma dokümanı

MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

(2) Patlamadan Korunma Dokümanında;

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

c) İşyerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,

ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

e) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu,

yazılı olarak yer alır.

(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

bottom of page