Neden SEVESO Proses Yatırım Maliyetleri LOPA Analizinde Artıyor? FTA ve ETA Analizinde Azalıyor?

LOPA analizi uygulama yönünden basit, hızlı ve anlaşılması kolay bir yöntem olması yönü ile bir çok danışman firmanın iştahını kabartmaktadır. Ancak işletmeciye ek bütçeler yaratarak işletmeciyi zor durumda bırakacak bir analizdir.

NEDEN?

Okuyun anlayacaksınız....

Sorulması gereken soru ise şudur? Acaba ülkemizde SEVESO firmaları gerçekten bu maaliyetlere katlanabilecek kadar güçlümüdürler?


Ya da kantitatif analiz için tek yönteme yönlendirmek doğru mudur? "Maliyet Etkin Analiz" için alternatif yöntemler yok mudur?


Yurtdışına bakmamız lazım; İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa vb. Avrupa Birliği ülkelerindeki duruma baktığımızda ALARP seviyesi hesaplamalarında LOPA'nın tercih edilmediğini görüyoruz. Çoğunlukla bu ülkelerde Hata Ağacı Analizi (FTA), Olay Ağacı Analizi (ETA) ve Bow-Tie analizinin tercih edildiğini görüyoruz.


Ve... bu tercihin yapılması boşuna değil....


Okuyun anlayacaksınız....

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Ülkemizde SEVESO direktifi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır. Yeni Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmeliğin Geçici 4 üncü Maddesine göre; Yönetmeliğin 10, 11 ve 13 üncü maddelerine göre çıkarılacak tebliğler yayımlanıncaya kadar 20 nci madde kapsamında yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan tebliğlerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.


Bu Yönetmeliğin; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası (tehlikeli maddeye müdahale kartları), 8 (büyük kaza senaryo dokümanı), 9 (büyük endüstriyel kaza frekansının sınır değeri), 13 (dahili acil durum planı) ve 16 (kamunun bilgilendirilmesi) ncı maddeleri 1/7/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.


LOPA Analizi ve Problemler


LOPA analizi, istenmeyen olay ya da senaryolarla ilgili riskleri tahmin etmeye yönelik yarı kantitatif bir yöntemdir. LOPA analizi, IEC 61508 serisinde tarif edildiği gibi, bağımsız koruma katmanlarının (Independent Protection Layer - IPL) belirlenmesi için kullanılır. Söz konusu bağımsız koruma katmanları; otomatik veya insan hareketine bağlı olabilir. “Koruyucu tabaka” olarak adlandırılan önlemler sekiz seviyeden oluşmaktadır.