top of page

Neden SEVESO Proses Yatırım Maliyetleri LOPA Analizinde Artıyor? FTA ve ETA Analizinde Azalıyor?

LOPA analizi uygulama yönünden basit, hızlı ve anlaşılması kolay bir yöntem olması yönü ile bir çok danışman firmanın iştahını kabartmaktadır. Ancak işletmeciye ek bütçeler yaratarak işletmeciyi zor durumda bırakacak bir analizdir.

NEDEN?

Okuyun anlayacaksınız....

Sorulması gereken soru ise şudur? Acaba ülkemizde SEVESO firmaları gerçekten bu maaliyetlere katlanabilecek kadar güçlümüdürler?


Ya da kantitatif analiz için tek yönteme yönlendirmek doğru mudur? "Maliyet Etkin Analiz" için alternatif yöntemler yok mudur?


Yurtdışına bakmamız lazım; İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa vb. Avrupa Birliği ülkelerindeki duruma baktığımızda ALARP seviyesi hesaplamalarında LOPA'nın tercih edilmediğini görüyoruz. Çoğunlukla bu ülkelerde Hata Ağacı Analizi (FTA), Olay Ağacı Analizi (ETA) ve Bow-Tie analizinin tercih edildiğini görüyoruz.


Ve... bu tercihin yapılması boşuna değil....


Okuyun anlayacaksınız....

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Ülkemizde SEVESO direktifi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır. Yeni Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmeliğin Geçici 4 üncü Maddesine göre; Yönetmeliğin 10, 11 ve 13 üncü maddelerine göre çıkarılacak tebliğler yayımlanıncaya kadar 20 nci madde kapsamında yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan tebliğlerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.


Bu Yönetmeliğin; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası (tehlikeli maddeye müdahale kartları), 8 (büyük kaza senaryo dokümanı), 9 (büyük endüstriyel kaza frekansının sınır değeri), 13 (dahili acil durum planı) ve 16 (kamunun bilgilendirilmesi) ncı maddeleri 1/7/2020 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.


LOPA Analizi ve Problemler


LOPA analizi, istenmeyen olay ya da senaryolarla ilgili riskleri tahmin etmeye yönelik yarı kantitatif bir yöntemdir. LOPA analizi, IEC 61508 serisinde tarif edildiği gibi, bağımsız koruma katmanlarının (Independent Protection Layer - IPL) belirlenmesi için kullanılır. Söz konusu bağımsız koruma katmanları; otomatik veya insan hareketine bağlı olabilir. “Koruyucu tabaka” olarak adlandırılan önlemler sekiz seviyeden oluşmaktadır.


Güvenlik Raporu Tebliği madde 3.2’de “İşletmede, büyük kaza senaryoları sonucu belirlenen tedbirler önleyici ve sınırlayıcı olmak üzere iki seviyede sınıflandırılır. Bu tedbirlerin her biri davranışsal ve teknik güvenlik tedbirleri şeklinde aşağıda belirtilen başlıklar altında belirtilir. Güvenlik tedbirleri; denetlenebilirlik, yedeklilik, fiziksel ayrıklılık, bağımsızlık, farklılık ve güvenilirlik prensipleri dikkate alınarak belirtilir.” denilmektedir.


LOPA analizinin kuralları CCPS’in LOPA kitabı ile IEC 61508 ve IEC 61511 standartlarında anlatılmaktadır ve bu kurallar çok rijit ve serttir.


Örneğin; bir tank düşünelim: Üzerinde yüksek seviye için radar tipli ve ikincil olarak seviyeyi ölçecek çatal tipli seviye sensörünüz olsun ve PLC üzerinden pompa durdurulsun. Birincil yüksek seviye ölçümü yapan radar tipli seviye transmiteri hata yaptığında çatal tipli ölçüm seviye sensöründen alarm alarak pompayı durdurma şansınız olduğunu düşünelim. Ne yazık ki ikinci seviye çatal tipli seviye sensöründen alarm üzerine pompayı durdurmayı “bağımsız koruma katmanı” olarak LOPA analizinde alabilmeniz için ilk hata yapan yüksek seviye transmiteri ile ikincil olarak ölçüm yapan yüksek yüksek seviye sensörünüzün FARKLI PLC’ler üzerinde işlem yapması gerekmektedir. Burada PLC ortak eleman olduğu için bağımsızlık kabul edilemez. (LOPA'nın sert ve rijit kuralı)


ŞİMDİ BU DURUMDA; size gelip danışman firma analiz yapmak kolay LOPA analizi yapalım ancak; DSC veya PLC’nizi yedeklememiz lazım dese ne yaparsınız?Sanırım o danışman firma bir daha o işletme ile çalışma şansı yakalayamaz.


....daha diğer ilkeleri de inceleyecek olursak, bunun gibi birçok problem mevcut.


Oysa Hata Ağacı Analizi (FTA) ve Olay Ağacı Analizi (ETA) uygulandığında ise bileşik eleman hatası (Common Cause Failure- CCF) ve bileşik element hatası(Common Element Failure- CEF) hesaplanabilmektedir. Ortak eleman hatası da Boolean matemetiği kullanılarak Minimal Cut Set yani sadeleştirilmiş ağaç hesabı ile hesaplanabilmektedir.


Yani firmaya danışman firmanın ikinci bir PLC veya DCS alabilir misiniz? gibi komik bir soru sormasına gerek kalmamaktadır.


LOPA analizi bu sıkıntılara gebe iken FTA ve ETA veya Bow Tie tercih ederlerse bu kez de bileşik eleman hatası (Common Cause Failure- CCF) ve bileşik element hatası (Common Element Failure- CEF) hesaplanmadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ALARP seviyesinin hesabının kabul edilmeyecegi beyan edilmektedir.


Bu durumda karmaşık bir risk analizi ile karşı karşıya kalınmaktadır ancak yatırım maaliyeti bu durumda düşmektedir. Zira ortak elemanların ve elementlerin hatasını da hesaplama şansı elde edilmekte ve tüm bu hatalara rağmen 1x10-4/yıl (ALARP) seviyesinin tutturulduğu hesaplanabilmektedir.

Bu durumda şayet bir zorunluluk olmazsa HİÇBİR SEVESO FİRMASI DANIŞMAN FİRMANIN LOPA analizi yapmasını tercih etmeyecektir.


Şimdi sorulması gerekli soru şu?


Gerçekten de SEVESO firmaları CCPS’in LOPA kitabında yayınladığı ve kurallarını açıkladığı denetlenebilirlik, yedeklilik, fiziksel ayrıklılık, bağımsızlık, farklılık ve güvenilirlik prensipleri’nin ne kadarını sağlamaya muktedir midir?

Sanayi şu ikilem içinde kalacaktır;


Kolay ve zor olmayan LOPA analizini uygulamak ama yüksek maaliyetle proses emniyetini sağlamak (Bağımsızlık ilkesi, Yedeklilik ve Ayrıklık ilkesi vb... nedeniyle).


Ya da FTA ve ETA ile Bow Tie analizi uygulamak bu durumda da zor ve karmaşık bir analiz yapmak ve bu analizi açıklamak için uğraşmak ancak maliyeti daha düsük çıkaran bir analiz seçmiş olmak.


Bu durumda hiçbir SEVESO firması maaliyeti yükselteceğini bile bile LOPA analizi tercih etmeyecektir. Bu da boolean matematikleri minimal cut set hesapları ile FTA ve ETA anlizlerine mecbur bırakacaktır firmaları...


Hem kantitatif risk değerlendirmesi hem de ALARP seviyesinin belirlenmesi ile ilgili acilen bir rehbere ihtiyaç bulunmaktadır. Hatta çok bile geç kalınmıştır.

William Shakespeare'in "Hamlet"e, oyunun üçüncü perdesinde söylettiği "To be, or not to be– that is the question / Olmak ya da olmamak – işte tüm mesele bu" tiradı ile cümlelerime son veriyorum...


Olmak ya da olmamak – işte tüm mesele bu


Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum...


bottom of page