top of page

Hizmetlerimiz

 DAHİLİ ACİL DURUM PLANI  

HAZIRLAMA HİZMETİ

Uzman kadromuz ile Dahili Acil Durum Planı hazırlama hizmetini en kaliteli şekilde sunmaktayız.

Seveso Direktifi Kapsamında "Dahili Acil Durum Planı" çalışmalarınızı bize emanet edebilirsiniz.!

Seveso Direktifi Nedir?

Seveso direktifi, tehlikeli kimyasal maddelerin işletmelerde kullanılması ve depolanması sırasında olası riskleri azaltmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği düzenlemesidir. Bu direktif, büyük ölçekli endüstriyel tesislerdeki tehlikeli maddelerin neden olabileceği kazaların etkilerini yönetmeyi hedefler.

Gereklilikler ve Uygulama:

 • İşletmeler, tehlikeli kimyasal maddelerin miktarına ve özelliklerine göre kendi risk değerlendirmelerini yapmalıdır.

 • İşletmeler, tehlike senaryolarını belirlemeli ve acil durum planları geliştirmelidir.

 • Risk değerlendirmeleri sonucunda alınması gereken güvenlik tedbirleri belirlenmelidir.

 • İşletmeler, tesislerini belirli sınırlar içinde kamuya açık şekilde raporlamalıdır.

Dahili Acil Eylem Planlarınızı En İyi Şekilde Hazırlıyoruz.
 
"Riskleri Tanımlayın, Güvende Kalın."!

Dâhili Acil Durum Planının Amacı:

Dâhili acil durum planı, aşağıdaki amaçları güder:

 1. Olası kazaların etkilerini en aza indirmek.

 2. İnsanlara, çevreye ve mala gelebilecek zararları sınırlamak.

 3. Acil durumları organize etmek.

 

Dâhili Acil Durum Planının Hedefleri:

Dâhili acil durum planının ana hedefleri şunlardır:

a) Zararın önlenmesi veya en aza indirgenmesi: İnsan, çevre ve mala gelebilecek zararın önlenmesi veya en aza indirilmesi planın temel hedeflerindendir.

b) Bilgilendirme: Kazadan etkilenmesi muhtemel insanların doğru eylemler ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi sağlanır.

c) Personelin Güvenli Tahliyesi ve İlk Yardım: Acil durum sırasında personelin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve kazadan etkilenen kişilere ilk yardım yapılması sağlanır.

ç) Kurumlar Arası İşbirliği: Acil durum müdahalesine katılacak diğer kurumlarla işbirliği sağlanır.

d) Koordinasyon ve Kontrol: Tehlikeli durumlarla başa çıkabilmek için personelin koordinasyonu, tesis ve kaynakların kullanımı için kriterler tanımlanır ve kontrol altına alınır.

e) Çevre ve Kuruluşun İyileştirilmesi: Büyük bir kaza sonrasında çevrenin ve kuruluşun temizlenmesi ve iyileştirilmesi sağlanır.

Dâhili Acil Durum Planı Hazırlığı:

Dâhili acil durum planı hazırlanırken aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

a) Kuruluşun kapasitesi, karmaşıklığı ve büyüklüğü.

b) İşletimdeki proseslerin doğası ve kullanılan maddeler ile ekipmanlar.

c) İşletmede çalışan personel sayısı ve kaynakların uygunluğu.

ç) Acil durum müdahale kaynaklarının yeterliliği. d) Kuruluşun yeri.

 

Planın hazırlığında ayrıca her bir müdahale senaryosu için asgari eğitimlerin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, iletişim bilgilerinin kaydedilmesi ve büyük kaza senaryoları için ayrı ayrı planlar oluşturulması gerekmektedir.

 

Ayrıca, acil durumlara yönelik düzenlemeler, günün 24 saati kapsar ve farklı olaylar ve mücbir durumları dikkate alır. Bu düzenlemeler, tatil, hastalık, vardiya değişikliği, bakım, tesisin devre dışı bırakılması ve devreye alınması gibi durumları içerir.

Son olarak, yaşanan bir kaza sonrasında basına ve kamuya verilecek demeçlerin kim tarafından yapılacağı da planda belirtilir.

Ana Hatlar:

Bir kuruluşun acil durum yönetimine ilişkin önemli bilgiler ve başlıkların ana hatları şu şekildedir:

 1. Kuruluş Bilgileri: Kuruluşun adı, tesisleri, ana faaliyet konuları, proses akım şeması ve tehlikeli maddeler hakkında bilgi verilir. Ayrıca, kuruluşun bildirim sistemi ve dâhili/ harici tehlikelerin özeti de sunulur.

 2. Komşu Kuruluşlar ve Çevre: Komşu kuruluşlar ve kuruluşun çevresi hakkında bilgi verilir. Bu, acil durum yönetimi için önemlidir.

 3. Tesis Yerleşimi ve Uydu Görüntüsü: Tesislerin yerleşimini gösteren bir vaziyet planı ve uydu görüntüsü sunulur.

 4. Büyük Kaza Senaryo Listesi: Büyük kaza senaryolarının bir listesi sunulur. Bu senaryolar, acil durum müdahalesi için hazırlıklı olunması gereken olayları tanımlar.

 5. Acil Durum Müdahale Senaryoları: Acil durum müdahale senaryoları hazırlanır ve her senaryo için bir müdahale planı doldurulur. Bu senaryolar, acil durumun nasıl yönetileceğini belirler.

 6. Acil Durum Yönetim Sistemi: Acil durum yönetim sistemi, acil durumların nasıl yönetileceğini ve koordinasyonun nasıl sağlanacağını tanımlar. İçerir:

  • Acil durum yöneticisi

  • Olay yeri koordinatörü

  • Acil durum yönetim merkezi

  • İletişim ve koordinasyon sistemi

  • İç ve dış kaynaklar

 7. Müdahale Operasyonları için Kaynaklar: Acil durum müdahalesi için gerekli olan kaynaklar tanımlanır, iç ve dış kaynaklar listelenir, gerekli ekipmanlar ve araçlar sıralanır.

 8. İletişim: Acil durum iletişim sistemi tanımlanır, nasıl duyurular yapılacağı ve iletişimin nasıl yönetileceği belirtilir.

 9. Acil Durumlarda Takip Edilmesi Gereken Adımlar: Acil durumlarda takip edilmesi gereken adımlar ayrıntılı bir şekilde sıralanır. Bu adımlar, acil durumun yönetimini adım adım açıklar.

 10. Diğer/İlave Bilgiler: Format içinde olmayan, özel veya ek bilgilere bu başlık altında yer verilir.

 

Bu özet, bir kuruluşun acil durum yönetimi planının önemli bileşenlerini içerir. Her kuruluş, kendi spesifik ihtiyaçlarına göre bu planı geliştirir ve uygular.

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page