top of page

Hizmetlerimiz

BKÖP - BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ 

HAZIRLAMA HİZMETİ

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı kadromuz ile Güvenlik Raporu hazırlama hizmetini en kaliteli şekilde sunmaktayız.

Seveso Direktifi Kapsamında "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi" hazırlanması çalışmalarınızı bize emanet edebilirsiniz.!

Seveso Direktifi Nedir?

Seveso direktifi, tehlikeli kimyasal maddelerin işletmelerde kullanılması ve depolanması sırasında olası riskleri azaltmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği düzenlemesidir. Bu direktif, büyük ölçekli endüstriyel tesislerdeki tehlikeli maddelerin neden olabileceği kazaların etkilerini yönetmeyi hedefler.

Gereklilikler ve Uygulama:

  • İşletmeler, tehlikeli kimyasal maddelerin miktarına ve özelliklerine göre kendi risk değerlendirmelerini yapmalıdır.

  • İşletmeler, tehlike senaryolarını belirlemeli ve acil durum planları geliştirmelidir.

  • Risk değerlendirmeleri sonucunda alınması gereken güvenlik tedbirleri belirlenmelidir.

  • İşletmeler, tesislerini belirli sınırlar içinde kamuya açık şekilde raporlamalıdır.

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi    En İyi Şekilde Hazırlıyoruz.

 "Güvende Olmak İçin Yanınızdayız."

Güvenlik raporu, bir kuruluşun büyük endüstriyel kazaları önleme ve etkilerini azaltma çabalarını belgelemek için kullanılır.

Güvenlik Raporu Ana Metni: Bu bölüm, daha ayrıntılıdır ve aşağıdaki alt bölümleri içerir:

1.     Kuruluşun ve Kuruluştaki Tesislerin Tanıtımı: Bu alt bölümde, kuruluşun tarihsel gelişimi, işletmeciye ait bilgiler, kadın ve erkek çalışan sayısı, alt işverenlerin bilgileri, kuruluşun çevresini gösteren uydu görüntüsü gibi bilgiler yer alır.

2.     Kuruluşa Ait Vaziyet Planı: Bu bölümde, kuruluşun haritası ve büyük kaza tehlikesi taşıyan tesisler işaretlenir.

3.     Kuruluşun Çevresinin Tanıtımı: Bu alt bölümde, komşu işyerleri hakkında bilgiler, çevresel tehlikeler (deprem, sel, toprak kayması), meteorolojik bilgiler (yıldırım, fırtına, diğer tehlikeler) ve kuruluşun bulunduğu araziye ilişkin geçmiş faaliyetler hakkında bilgiler verilir.

4.     Kuruluşta Bulunan Tehlikeli Maddeler: Bu bölümde, kuruluşta bulunan tehlikeli maddelerin listesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kararlılık ve tepkime bilgileri, toksikolojik etkiler ve ilkyardım tedbirleri, ekolojik bilgiler gibi detaylı bilgilere yer verilir.

5.     Kuruluşun Güvenlik Yönetim Sistemi: Bu bölümde, kuruluşun güvenlik yönetim sistemine ilişkin organizasyon yapısı, güvenlik kültürü, personel eğitimi ve güvenlik bilgi alışverişi gibi konular ele alınır.

6.     Büyük Kaza Tehlikelerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: Bu alt bölümde, kuruluşun büyük kaza tehlikelerini belirleme ve değerlendirme metodolojisi ve veri kaynakları hakkında bilgiler sunulur.

7.     İşletim Kontrolü: Bu bölümde, tesisin işletmeye alınması ve işletim aşamaları detaylı olarak ele alınır, kontrol ve alarm sistemleri, bakım politikası ve uygulanması gibi konulara odaklanılır.

8.     Tesisin İşletmeye Alınması (İşletmeye Yeni Açılacak Tesisler İçin):

a. İşletmeye Alma Ekibi Hakkında Bilgiler: Yeni tesisi işletmeye alma sürecinde görev yapacak kişilerin nasıl seçildiği, seçim kriterleri ve bu ekip hakkında bilgiler.

b. Tesis Kurulumunun Kontrolü: Tesisi kurulumunu doğrulamak için borulama ve enstrümantasyon diyagramları ile diğer ilgili dokümanlar kullanılarak tüm boru tesisatı ve ekipmanların bağlantılarının doğrulanma yöntemleri.

c. Enstrümantasyon Sisteminin Kontrolü: Alarm ve kontrol sinyallerinin başarılı bir şekilde iletilip iletilmediği ve tesisatla ilgili kablo bağlantılarının işlevsel olduğunu kontrol etme yöntemleri.

ç. Ekipmanların Temizlenmesi: Tüm boru tesisatı ve diğer ekipmanların nasıl temizlendiği ve bu süreçle ilgili yöntemler.

d. Yardımcı Ekipmanların Değerlendirilmesi: Pompalar, fanlar, ısı değiştiricileri gibi yardımcı ekipmanların performansının nasıl doğrulandığı ve değerlendirme yöntemleri.

e. Enstrümanların Kalibrasyonu: Enstrümanların nasıl kalibre edildiği ve alarmların sınır değerlerinin nasıl kontrol edildiği ile ilgili yöntemler.

f. Devreye Alma Faaliyetleri: Tesisin çalışır ve kimyasal denemelere hazır hale getirilmesi, gerçek koşulları yansıtacak şekilde kurulumun performansını doğrulama yöntemleri.

g. Aksaklıkların Giderilmesi: Yapılan kontroller sonucu ortaya çıkan aksaklıkların nasıl giderildiği ve ilgili dokümanların nasıl güncellendiği ile ilgili yöntemler

9.   Değişimin Yönetimi:

Kritik Değişiklikler: Kritik değişikliklerin nasıl belirlendiği hakkında bilgi verilir. Yani, ne tür değişikliklerin kritik olduğu ve bu değişikliklerin nasıl tanımlandığı belirtilir.

Kritik Değişikliklerin İçeriği: Kritik değişikliklerin içeriği ile ilgili olarak organizasyonel ve personel değişiklikleri, proses değişiklikleri, tehlikeli madde depolama kapasitesindeki değişiklikler, ekipman değişiklikleri, güvenlik belgelerindeki değişiklikler ve çevresel koşullara bağlı değişiklikler gibi farklı türdeki değişiklikler için nasıl yöntemler oluşturulduğu açıklanır. Bu yöntemler, değişikliklerin niteliği, süreç aşamaları, değişiklik ekibi ve koordinasyonu gibi detayları içerir.

Değişiklik Nedeniyle Oluşabilecek Tehlikeler: Değişikliklerin gerçekleşme aşamaları ve sonrasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin nasıl belirlendiği ve bu tehlikelerin nasıl giderileceği hakkında bilgi verilir.

Değişikliklerin Kaydedilmesi ve Belgelerin Güncellenmesi: Kuruluşta gerçekleşen değişikliklerin nasıl kaydedildiği ve bu değişiklikler sonrası ilgili belgelerin nasıl güncellendiği açıklanır.

Çalışanların Bilgilendirilmesi: Kuruluşta önemli bir değişiklik meydana geldiğinde, çalışanlar, alt işveren çalışanları ve geçici iş ilişkisi kurulan işveren çalışanlarının nasıl bilgilendirileceği ve bu sürecin nasıl işlediği belirtilir.

10. Acil Durumlar İçin Planlama : Acil durumların nasıl belirlendiği, acil durum organizasyonlarının nasıl oluşturulduğu, sorumlu kişilerin belirlenme kriterleri, çalışanlar, alt işveren çalışanları ve ziyaretçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları, acil durum tatbikatlarının nasıl gözden geçirildiği ve aksayan yönlerinin nasıl belirlendiği açıklanır.

11.  Performansın İzlenmesi : Güvenlik Yönetim Sistemi'nin unsurlarına yönelik somut, ölçülebilir, ulaşılabilir ve net bir zaman dilimini kapsayan hedeflerin nasıl belirlendiği, bu hedeflere uyum sağlanıp sağlanmadığının nasıl tespit edildiği, hedeflerin gözden geçirme sıklığının nasıl belirlendiği, hedeflere uyum sağlanamadığında nasıl raporlandığı ve düzeltici faaliyetlerin nasıl belirlendiği hakkında bilgi verilir. Ayrıca, meydana gelen büyük kazalar ve kazadan ramak kalan durumların nasıl raporlandığı ve bu raporlar doğrultusunda düzeltici ve önleyici faaliyetlerin nasıl belirlendiği açıklanır.

12.  Denetleme ve İnceleme: İki yıldan fazla olmamak üzere düzenli aralıklarla yapılacak iç denetimler hakkında bilgi verilir. İç denetimi yapacak kişilerin belirlenme kriterleri, yetki ve sorumlulukları, kullanılan yöntemler (kontrol listeleri, görüşmeler, saha kontrolleri), denetim sonuçlarının nasıl raporlandığı ve üst yönetimin nasıl bilgilendirildiği açıklanır.

Kantitatif Risk Değerlendirme ve GYS hakkında detaylı fikir sahibi olabilmek maksadı ile Makale ve Blog bölümünü inceleyiniz.

İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Madde 6:

İşletmecinin Genel Yükümlülüğü

İşletmeci, büyük kazaları önlemek ve önleyemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

bottom of page